YKSILÖPSYKOTERAPIA

Psykoterapian avulla pyritään löytämään ja vahvistamaan ihmisen voimavaroja sekä tunnistamaan elämää hankaloittavia toimintatapoja ja ajatusmalleja.

 

Omaan elämään tutustuminen on ihmisen mielenkiintoisin tutkimusmatka, joka tuo helpotusta vuorovaikutustilanteisiin ja itsensä kanssa elämiseen.

Psykoterapiaan voi hakeutua itsenäisesti, jolloin hoidon kustannukset maksaa asiakas itse tai KELA:n tukemana, jolloin asiakkaan korvattavaksi jää omavastuuosuus.

Kelan kuntoutuspsykoterapiasta lisää: http://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

TYÖNOHJAUS

• Ryhmille

• Yhteisöille

• Kehittämishankkeille

• Esimiehille ja yksittäisille työntekijöille

• Asiakastyönohjausta eli case-työnohjausta

vaativiin asiakastilanteisiin

Työnohjaus on koulutetun työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Se on vuorovaikutustilanne, jossa yhdessä työnohjaajan kanssa tutkitaan ja jäsennellään työhön, työyhteisöön sekä omaan työhön ja työrooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita.

 

Työnohjaus on ohjattavan yksilön, ryhmän tai työyhteisön osaamista, ammatillista kasvua ja hyvinvointia sekä työssä jaksamista tukeva prosessi. Parhaimmillaan työnohjaus auttaa työntekijää löytämään itsestään työn tekemisen kannalta tärkeitä voimavaroja ja antaa siten hänelle uusia välineitä vaativiin työtilanteisiin – työniloa unohtamatta.

TYÖTILAVUOKRAUS

Työtila psykoterapeuteille

Villa Omena vuokraa työhuonetta psykoterapeuteille.

 

Tällä hetkellä työhuonetta vuokraa neljä kokenutta työntekijää – psykoterapiaa, seksuaaliterapiaa, pariterapiaa, perheterapiaa ja työnohjausta - asiakastapaaminen kerrallaan sähköistä kalenteria hyödyntäen.

PARI- JA PERHETERAPIA

Perhepsykoterapeutin palvelut:

• Koko perheen tapaamiset

• Parikäynnit

• Yksilökäynnit

• Selkeyttävät tukea antavat keskustelut

Toimiva lapsi ja perhe interventiot

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet

Perhepsykoterapiapalveluja

lastensuojelutyön tueksi:

• Vanhemmuuden tukeminen ja perhettä voimaannuttava työskentely

• Lasten kotona asumisen mahdollistamiseen tähtäävä työskentely

• Sijoitettujen lasten, heidän perheidensä ja verkostojensa kanssa työskentely

• Mahdollisuus työparina toimimiseen

• Konsultaatiot

RYHMÄTOIMINNAT

Työvirtaa ja elämäniloa – ryhmämuotoinen prosessi

Ryhmäprosessi on suunnattu yrittäjille sekä vaativaa työtä tekeville eri alojen ammattilaisille, ja se tähtää kokonaisvaltaiseen elämän tasapainottamiseen.

Keskeisimpänä lähtökohtana on työhyvinvoinnin lisääminen. Sen ohessa tutkaillaan omaa elämää ja elämänhistoriaa tavoitteena ymmärtää, löytää ja vahvistaa elämäniloon ja työssä jaksamiseen liittyviä tekijöitä.

Kysy lisää.